send link to app

Pure Mart


4.8 ( 288 ratings )
Reizen
Developer: Pure Mart
Gratis

เพื่อใช้ค้นหาสถานีชาร์จรถไฟฟ้า โดยเครื่องมือใช้งานประกอบด้วย
1. ค้นหาสถานีชาร์จที่ใกล้ และ รายละเอียดประกอบด้วย สายชาร์จ เวลาเปิดปิด เป็นต้น
2. ดูประวัติการชาร์จไฟฟ้า
3. ดูรายการการชาร์จไฟฟ้า แบ่งเป็น ปริมาณไฟฟ้าที่ใช้ และ ค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเป็นต้น